artikel 1 Exoneratie
1.1. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de website de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt DenoClean geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

artikel 2 Inhoud  website
2.1. De op de website opgenomen informatie heeft een strikt informatief karakter. De genoemde eigenschappen, levertijden, hoeveelheden, prijzen en andere aanduidingen zijn indicatief en steeds bij benadering. Aan de op de website opgenomen informatie van welke aard ook, kunnen geen rechten of weren worden ontleend.

artikel 3 Auteursrechten en verbodsbepaling
3.1. De op de website opgenomen informatie, zoals teksten en fotomateriaal, genieten auteurs- en merkenrechtelijke bescherming.
3.2. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, is het niet toegestaan de op de website of anderszins door DenoClean in welke vorm ook verstrekte informatie of gedeelten daarvan, zoals uittreksels, in welke vorm ook aan derden te verstrekken, deze te (doen) vermenigvuldigen, te (doen) reproduceren, te (doen) verspreiden of op enigerlei andere wijze aan te wenden, tenzij dit geschied met uitdrukkelijk daartoe strekkende schriftelijke toestemming van DenoClean
3.3. Het is evenmin, behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, toegestaan “door te linken” of via een andere website danwel middels andere digitale of folio middelen te verwijzen naar de website of het E-mail adres van DenoClean, behoudens uitdrukkelijk daartoe strekkende voorafgaande schriftelijke toestemming van DenoClean.

artikel 4 Gegevens bezoeker website
4.1. DenoClean benadrukt dat door het raadplegen van de inhoud van de website gegevens kunnen worden verkregen van de bezoekers daarvan.
4.2. Door op “Verder” te drukken aanvaardt de bezoeker van de website dat deze gegevens worden verkregen, bewaard, verwerkt, eventueel bewerkt en door DenoClean kunnen worden aangewend voor haar eigen marketing doeleinden. DenoClean zal de aldus verkregen gegevens op eerste daartoe strekkende kennisgeving van de bezoeker waarvan de gegevens op deze wijze zijn verkregen, uit haar systemen verwijderen en verwijderd houden.
4.3. De betrokkene dient, teneinde er zeker van te zijn dat DenoClean de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.2. daadwerkelijk ontvangt, een en ander per telefax of aangetekende brief kenbaar te maken. Het faxnummer en de adresgegevens van DenoClean zijn opgenomen op de website.

artikel 5 Orders naar aanleiding van het raadplegen van de website
5.1. Indien een bezoeker een inkooporder plaatst ter zake van één of meerdere van de door DenoClean aangeboden producten, dan is DenoClean daaraan eerst gebonden nadat zij degene die de order heeft geplaatst dit schriftelijk heeft bevestigd. Op een dergelijke order zijn de algemene voorwaarden van DenoClean, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing. Het staat DenoClean vrij om een order niet of onder nader door haar stellen voorwaarden te behandelen.

artikel 6 Algemene voorwaarden
6.1. Op alle offertes, diensten en overeenkomsten, zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van DenoClean van toepassing.
6.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het verder raadplegen van deze website. Door het verder raadplegen van de website aanvaardt de bezoeker het in deze disclaimer bepaalde en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van DenoClean

artikel 7 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
7.1. Op alle overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, tussen DenoClean en een contractspartij, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2. Het te dezen onder 1 bepaalde is ook van toepassing indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en / of de contractspartij in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
7.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DenoClean is met uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij ingevolge dwingend recht een andere rechter bevoegd is. DenoClean blijft steeds gerechtigd een geschil voor te leggen aan de anderszins bevoegde rechter.

0